Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 451/21 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Łukowie z 2022-01-26

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 451/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

Ł. W.

tożsamy z zarzucanym aktem oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. Jazda Ł. W. samochodem O. (...) o numerze rejestracyjnym (...) nocą 24 lutego 2021 roku przez R. w kierunku Ł. i uderzenie, wskutek niezachowania bezpiecznej odległości, w tył poprzedzającego go (...) o numerze rejestracyjnym (...), który wytrącony ze swego toru jazdy zjechał na prawe pobocze, i po tzw. "dachowaniu" przez rów, stanął ponownie na kołach na pobliskim gruncie.

wyjaśnienia Ł. W.

71v (39)

zeznania D. R.

6

zeznania Ł. O.

8

zeznania M. W.

10

zeznania K. P.

13

zeznania M. D.

19

wyrok Sądu Rejonowego w Łukowie w sprawie II W 323/21

111

2. Obowiązywanie od 6 kwietnia 2017 roku wobec Ł. W. dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

wyrok Sądu Rejonowego w Łukowie w sprawie II K 202/161

47

wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie XI Ka 82/17

48

zawiadomienie

49

3. Obowiązywanie od 29 września 2020 roku wobec Ł. W. sześciomiesięcznego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

wyrok Sądu Rejonowego w Łukowie w sprawie II W 672/20

50

zawiadomienie

51

4. Uprzednia karalność Ł. W. - w tym sześciokrotna, na przestrzenie nieco ponad 2 lat, za przestępstwo z art. 244 k.k., polegające na niestosowaniu się przez wymienionego do orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i odbywanie w okresie od 6 stycznia do 2 września 2018 roku kary 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Łukowie z 5 lipca 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 354/16.

odpisy wyroków

47-48, 50, 101-111

dane o karalności

131-132, 64-65

opinia o skazanym z informacją o pobytach i orzeczeniach

56-58

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia Ł. W.

korespondująca z pozostałymi przeprowadzonymi w sprawie dowodami najpełniejsza (i jako taka - stanowiąca podstawę ustaleń faktycznych) relacja co do faktu głównego, będącego przedmiotem postępowania, w pełni w ocenie sądu wiarygodna, spójna z pozostałymi dowodami i ustaleniami poczynionymi na ich podstawie

zeznania D. R., M. W., Ł. O., K. P.

zeznania świadków dotyczące okoliczności kolizji z samochodem prowadzonym przez oskarżonego, nie dotyczące w żadnej mierze kwestii sprawstwa czynu będącego przedmiotem postępowania z uwagi na ucieczkę Ł. W. z miejsca zdarzenia i brak wiedzy świadków w tym zakresie

niesprzeczne z innymi dowodami, niekwestionowane przez oskarżonego i jako takie uznane za w pełni wiarygodne; w niewielkim stopniu przydatne do czynienia ustaleń faktycznych

odpisy wyroków, zawiadomienia, dane o karalności, opinia o skazanym

dokumenty urzędowe (w tym także orzeczenia sądów) sporządzone przez uprawnione organy w ramach ich kompetencji, brak podstaw do kwestionowania ich wiarygodności

zeznania M. D.

relacje z przebiegu wykonywanych w czasie służby czynności, związanych z kolizją drogową pojazdu prowadzonego przez oskarżonego i poczynionych podówczas ustaleń, zgodne z zeznaniami wyżej wskazanych świadków i jako takie w pełni wiarygodne, choć w niewielkim stopniu będące podstawą ustaleń faktycznych

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

zeznania M. P., D. L.

relacje z czynności związanych z przewiezieniem spalonego samochodu Ł. W., w nikłym stopniu związane ze zdarzeniem będącym przedmiotem postępowania, nieistotne - wobec jednoznacznej postawy oskarżonego, przyznającego się do sprawstwa - do dokonywania ustaleń faktycznych

zeznania S. D., R. C.

relacje z czynności poszukiwawczych sprawcy kolizji, kierowcy O. (...) o numerze rejestracyjnym (...), podobnie jak wyżej opisane w nikłym stopniu związane ze zdarzeniem będącym przedmiotem postępowania i równie nieistotne - wobec jednoznacznej postawy oskarżonego, przyznającego się do sprawstwa - do dokonywania ustaleń faktycznych

wywiad policyjny, wydruki z (...) i z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

dokumenty i wydruki urzędowe, sporządzone przez uprawnione do tego organy, dotyczące osoby oskarżonego, co do których brak podstaw do ich kwestionowania, istotne dla wymiaru kary

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

Ł. W.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Jazda samochodem O. (...) o numerze rejestracyjnym (...), będącym niewątpliwie pojazdem mechanicznym, w dniu 24 lutego 2020 roku w R., przez Ł. W., pomimo obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Łukowie wyrokami z 17 listopada 2016 roku, prawomocnego od 6 kwietnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt II K 202/16 (dożywotni) oraz z 2 września 2020 roku, prawomocnego od 29 września 2020 roku w sprawie o sygn. akt II W 672/20 (sześciomiesięczny) wyczerpała znamiona przestępstwa stypizowanego w art. 244 k.k.

Dodatkowo - popełnienie tego czynu we wskazanej powyżej dacie, w sytuacji, gdy oskarżony w okresie od 6 stycznia do 2 września 2018 roku odbył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Łukowie z 5 lipca 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 354/16, jest działaniem w warunkach powrotu do przestępstwa, określonych treścią art. 64 § 1 k.k., bowiem miało miejsce przed upływem 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Ł. W.

I

I

orzeczona kara mieści się w granicach ustawowego zagrożenia, jest adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu, zgodna z dyrektywami zawartymi w treści art. 53 k.k., w tym także w zakresie prewencji indywidualnej oraz ogólnej, blisko minimalnej granicy

okoliczności obciążające

- uprzednia wielokrotna karalność - w tym sześciokrotna za przestępstwo z art. 244 k.k.;

- popełnienie czynu w warunkach powrotu do przestępstwa, określonych treścią art. 64 § 1k.k.;

- zachowanie po popełnieniu przestępstwa, to jest niezgłoszenie się bezpośrednio po zdarzeniu do organów ścigania, ale przyznanie się do czynu w postępowaniu o wykroczenie dopiero po ponad miesiącu (linia obrony):

okoliczności łagodzące

- niekwestionowanie przez oskarżonego winy w toku całego postępowania;

- złożenie samooskarżających wyjaśnień, które stanowiły główny dowód pozwalający na ustalenie stanu faktycznego.

II

orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych obligatoryjne wobec treści art. 42 § 1a pkt 2 k.k., ukształtowane na poziomie minimalnym z uwagi na wagę podniesionych powyżej okoliczności łagodzących

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Nieuwzględnienie wniosku obrońcy oskarżonego o zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary, które to - wobec podnoszonych okoliczności związanych z tzw. "samooskarżeniem" jako podstawą dokonania ustaleń co do faktów - byłoby możliwe wyłącznie na podstawie art. 60 § 2 k.k. (bo żadna inna przesłanka do jego stosowania nie zaistniała)

Pomijając fakt, że oskarżony po ucieczce z miejsca kolizji w postępowaniu wykroczeniowym przyznał się do popełnienia czynu z art. 86 § 1 k.w. po ponad miesiącu od tego zdarzenia, nie składając przy tym wyjaśnień, a w postępowaniu karnym po blisko 5 miesiącach od tego zdarzenia i dopiero wtedy złożył wyjaśnienia, które legły u podstaw ustaleń faktycznych w tej sprawie, kwestia ta była przez Sąd rozważana, bowiem bezspornym jest, że owe samooskarżające wyjaśnienia były najistotniejszym, przesądzającym dowodem sprawstwa, czyniąc ów fakt "szczególnie uzasadnionym wypadkiem" w rozumieniu przywołanego powyżej przepisu.

Niemniej jednak zgodnie z ugruntowanymi w tej kwestii poglądami doktryny oraz orzecznictwem sądów skorzystanie z dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary możliwe jest w razie łącznego zaistnienia wszystkich przesłanek - w tym uznania przez sąd orzekający, że nawet najniższa kara orzeczona za to przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa. Tymczasem w realiach niniejszej sprawy, opisanych wcześniej, czyli uprzedniej wielokrotnej karalności - w tym sześciokrotnej aż, na przestrzeni nieco ponad 2 lat, za przestępstwo z art. 244 k.k. - i działania w warunkach powrotu do przestępstwa, określonych treścią art. 64 § 1 k.k., a także spowodowania kolizji drogowej z udziałem innych pojazdów i ucieczki z miejsca zdarzenia, przyjęcie, że zachodzi konieczność orzeczenia jednej z kar wolnościowych lub kary pozbawienia wolności poniżej minimalnego ustawowego zagrożenia wynoszącego 3 miesiące, było niemożliwe. Podnoszone przez obrońcę okoliczności, mające przemawiać za nadzwyczajnym złagodzeniem kary, zostały przez sąd uwzględnione (co podniesiono w części 4 uzasadnienia) jako okoliczności łagodzące i legły u podstaw wymiaru kary oraz środka karnego na poziomie minimalnym.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

oskarżony pracuje i osiąga dochody, nie ma na utrzymaniu nikogo - brak było podstaw do zwolnienia go od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

- art. 626 § 1 k.p.k. i art. 627 k.p.k.,

- art. 1 i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych

1.Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzanna Janaszek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łukowie
Data wytworzenia informacji: