Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 45/23 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Łukowie z 2023-04-18

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 45/23

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

J. Ś.

tożsamy z zarzucanym aktem oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. Spożywanie przez J. Ś. wspólnie ze znajomymi alkoholu na jednym z (...) parkingów w nocy z 7 na 8 grudnia 29022 roku.

wyjaśnienia J. Ś.

60v (13)

2. Pełnienie wspomnianej nocy przez policjantów z miejscowej Komendy Powiatowej służby patrolowej i zatrzymanie w jej trakcie (około godziny 1 00), na ulicy (...) w centrum Ł., do kontroli drogowej samochodu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), kierowanego przez J. Ś., jadącego z dwoma pasażerami z uwagi na sposób jazdy tzw. wężykiem, który wskazywał na możliwość znajdowania się przez kierującego w stanie nietrzeźwości.

informacja o przestępstwie

1

zeznania Ł. D.

23v

wyjaśnienia J. Ś.

60v (13)

3. Ustalenie po przebadaniu legalizowanymi urządzeniami A.-B. i Alkometr A2.0, że J. Ś. znajdował się w czasie jazdy w stanie nietrzeźwości: 0,940 i 0,971 mg/l alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu.

protokół badania stanu trzeźwości wraz ze świadectwami legalizacji

2-3

oraz dowody wskazane w pkt 1 i 2

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

informacja o przestępstwie

sporządzona przez funkcjonariuszy policji w związku z wykonywaniem czynności służbowych, przedstawiająca szczegółowo przebieg kontroli drogowej w dniu zdarzenia, znajdująca potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym, a w szczególności wynikach przeprowadzonych badań i wyjaśnieniach oskarżonego

zeznania Ł. D.

relacja z przebiegu wykonywanych w czasie służby czynności, związanych z kontrolą drogową pojazdu prowadzonego przez oskarżonego i poczynionych podówczas ustaleń, zgodna z dowodami pozaosobowymi opisanymi powyżej i poniżej oraz wyjaśnieniami oskarżonego i jako taka w pełni wiarygodna, stanowiąca podstawę ustaleń faktycznych

protokół badania stanu trzeźwości wraz ze świadectwami legalizacji

dokumenty urzędowe z przeprowadzonych badań stanu trzeźwości oskarżonego w dacie czynu, przeprowadzonego urządzeniem zalegalizowanym przez akredytowaną instytucję

wyjaśnienia J. Ś.

relacja w pełni zgodna z powyższymi dowodami, niekwestionująca samego faktu i odpowiedzialności z nim związanej, przedstawiająca ponadto okoliczności spożywania alkoholu przed zatrzymaniem do kontroli i sytuację osobistą oskarżonego, uzasadniającą w szczególności potrzebę dalszej możliwości prowadzenia przez niego pojazdów; nadto - wyraz jego skruchy

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

informacja z bazy kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i z CEK

dokumenty urzędowe z instytucji państwowej, brak podstaw do kwestionowania ich wiarygodności, dotyczą osoby oskarżonego, przydatne przy wymiarze kary

dane osobopoznawcze, o karalności i o majątku oskarżonego

podobnie jak powyższe dla ustalenia stanu faktycznego bez znaczenia, dotyczą osoby oskarżonego, do oceny przy wymiarze kary

wywiad środowiskowy kuratora sądowego

dokument urzędowy, sporządzony przez kuratora sądowego na podstawie poczynionych ustaleń co do sytuacji rodzinnej, osobistej i majątkowej oskarżonego, brak podstaw do kwestionowania wiarygodności

nadto - pomocny do oceny wiarygodności oświadczeń oskarżonego co do konsekwencji utraty prawa jazdy

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

J. Ś.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

prowadzenie przez oskarżonego, w oddechu którego w krótkim czasie od zatrzymania stwierdzono alkohol etylowy w stężeniach 0,940 mg/l do 0,971 mg/l (czyli niemal czterokrotnie przekraczającym wartość progową stanu nietrzeźwości), w dniu 8 grudnia 2022 roku po drodze publicznej jaką niewątpliwie jest jedna z centralnych ulic (...) - ulica (...) - czyli w ruchu lądowym, samochodu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), będącego niewątpliwie pojazdem mechanicznym, napędzanym silnikiem, wyczerpało znamiona występku z art. 178a § 1 k.k.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. Ś.

I

orzeczona kara mieści się w granicach ustawowego zagrożenia, jest adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu, jest przy tym karą najłagodniejszego rodzaju przewidzianą za to przestępstwo

okoliczności obciążające

- znaczny poziom alkoholu w wydychanym powietrzu;

- przewożenie pasażerów;

- zaburzenie zdolności psychomotorycznych objawiające się w sposobie jazy;

okoliczności łagodzące

- poruszanie się w terenie o niewielkim natężeniu ruchu innych pojazdów z racji pory nocnej;

- okazana na rozprawie skrucha i przyznanie się do winy;

- dotychczasowa niekaralność.

II

orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obligatoryjne w myśl art. 42 § 2 k.k.,

- wymiar tego środka wynikający z ważenia opisanych powyżej zarówno okoliczności obciążających, jak i łagodzących, w ocenie Sądu adekwatny, realizujący potrzebę wyeliminowania oskarżonego z uczestnictwa w ruchu jako kierującego pojazdami na odpowiednio długi okres, realizujący w ten sposób cele prewencji ogólnej, z drugiej zaś - sprzyjający refleksji po stronie samego oskarżonego - czyli realizujący cele prewencji indywidualnej

III

orzeczenie obligatoryjne w myśl art. 43a § 2 k.k., ukształtowane na poziomie minimalnym

IV

orzeczenie obligatoryjne w myśl art. 63 § 4 k.k., które ma na celu uwzględnienie rzeczywistego okresu zatrzymania prawa jazdy (a co za tym idzie - wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych)

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy w sposób niewątpliwy dowodzi zrealizowania przez J. Ś. znamion art. 178a § 1 k.k. (część 3 uzasadnienia). Okoliczności popełnienia tego występku, a w szczególności niemal czterokrotne przekroczenie normy świadczącej o stanie nietrzeźwości, wykazujący tendencję progresywną poziom alkoholemii, świadczący o zakończeniu spożywania alkoholu w niedługim czasie przez rozpoczęciem jazdy i fakt, że zarzucany czyn jest piątym już na przestrzeni ośmiu lat naruszeniem przepisów ruchu drogowego (choć trzeba przyznać także, że po znacznej przewie - od lutego 2019 roku), a także świadome podjęcie decyzji o działaniu sprzecznym z prawem, sposób jazdy będący przejawem wyraźnym zaburzeń psychofizycznych i potencjalnego narażania przewożonych pasażerów na wypadek drogowy, świadczą o tym, że stopień społecznej szkodliwości czynu zarzucanego oskarżonemu nie był nieznaczny. Tym samym nie było możliwe zastosowanie wobec niego dobrodziejstwa w postaci warunkowego umorzenia przedmiotowego postępowania, do którego to orzeczenia wyłączną podstawą miałyby być podnoszone przez jego obrońcę okoliczności związane z przyznaniem się do winy, złożeniem wyjaśnień i okazaną skruchą, a także bliżej niesprecyzowaną (także w wywiadzie kuratora sądowego) koniecznością pomocy w dowożeniu do lekarza babci pod nieobecność innych domowników. Ze wspomnianego wywiadu kuratora nie wynika jednakże przy tym, by jego zarobkowanie było uzależnione od posiadania prawa jazdy - choć jego brak z całą pewnością stanowi znaczące utrudnienie codziennej egzystencji.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

Oskarżony pracuje i osiąga dochody, ma majątek, nikogo na swym utrzymaniu - brak było podstaw do zwolnienia go od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

- art. 626 § 1 k.p.k. i art. 627 k.p.k.,

- art. 3 ust. 1 ustawy z 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych

1.Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzanna Janaszek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łukowie
Data wytworzenia informacji: